องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสริญาภัสร์ บุญเกียรติวรโชติ
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 088-5503593
นางอาภรณ์ ทัศนพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัญชิษฐา เรืองเดช
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวทัศนีย์ โกษาแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรัตนาวดี ต้นเกตุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
โทร : 063-9969645
นางสาวพิชญาภัด โคตรมิตร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
โทร : 082-0626733
นางโสภา มั่นธง
ผช.จนท.พัสดุ
โทร : 090-9965391
นางสาวยุพาพร ราชชมภู
ผช.จพง.ธุรการ