องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนาภา สุดตาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-5730655
นางปิยะรัตน์ สุเพ็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววนิดา สัพโส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายศุภกิจ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 089-8417969
พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายปราม ประกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 093-4549611
นางสาวทิพย์วัลย์ โคตมิตร
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 065-3256798
นางสาวลักขณา โคตมิตร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
โทร : 098-1010370
นายอภิวัฒน์ ประกิ่ง
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
โทร : 062-1144129
นางสาวปวริศา ขันโท
ผช. จพง. ธุรการฯ
โทร : 098-2546818
นายบุญยืน จักรศรีรัตน์
คนขับรถ
โทร : 084-1780940
นายวีระ ประกิ่ง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 092-5766513
นายอภิสิทธิ์ อุสาพรหม
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 087-8634936
นางสาวชลดา โคตพรม
แม่บ้าน
โทร : 061-0283083
นายหนูพันธ์ โคตมิตร
นักการภารโรง
โทร : 092-8839283