องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายศิลป ประกิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 088-5389686
นายจักรี โคตมิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 062-1092269
นายไสว บุตรราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 096-9578969
นายไพทวี ศรีสุทัศน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 087-2229903
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายคมสัน โคตพรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 098-5908016
นายวีระชัย นาโควงค์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
โทร : 089-8635803
นางสาวปิยนุช ทองมี
เลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
นายทวีศักดิ์ ประกิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร : 093-3193620
นายบุญตา อุสาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร : 092-8342819
นายทักษิณ พันธนู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร : 097-9234688
นายบุญหลาย ชมภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร : 080-7586532
นายสมจิตร อุสาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร : 061-2757751
นายไพวรรณ ประกิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
โทร : 062-5139234
นายสุกิจ นาโควงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร : 061-0759022
นายภูมิเดช วงศรีชู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
โทร : 063-0049023
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต.
โทร : 089-7698821
จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน
รองปลัด อบต.
โทร : 083-1407715
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นายธนภัทร ประพัศรางค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-8052051
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-0861885
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 098-6467176
นางสาวพัชรี บัวเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
account_box สำนักปลัด
นายธนภัทร ประพัศรางค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-8052051
นางสาวพัชรี บัวเดช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวชนาภา สุดตาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-5730655
นางปิยะรัตน์ สุเพ็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวโสรัญญา แย้มประโคน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0864437028
นายศุภกิจ ชัยมาโย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 089-8417969
พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายปราม ประกิ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 093-4549611
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวทิพย์วัลย์ โคตมิตร
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 065-3256798
นางสาวลักขณา โคตมิตร
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน
โทร : 098-1010370
นายอภิวัฒน์ ประกิ่ง
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
โทร : 062-1144129
นางสาวปวริศา ขันโท
ผช. จพง. ธุรการฯ
โทร : 098-2546818
นายบุญยืน จักรศรีรัตน์
คนขับรถ
โทร : 084-1780940
นายวีระ ประกิ่ง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 092-5766513
นายวัชรพงษ์ ประกิ่ง
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0852873602
นางสาวชลดา โคตพรม
แม่บ้าน
โทร : 061-0283083
นายหนูพันธ์ โคตมิตร
นักการภารโรง
โทร : 092-8839283
นางสาวแสงเดือน วงศรีชู
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0893473096
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
จ่าสิบเอกสรศักดิ์ นาโควงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางอัญชิษฐา เรืองเดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปฏิภาน รัตนพระกริ่ง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
โทร : 0938437815
นางสาวพิชญาภัด โคตรมิตร
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
โทร : 082-0626733
นางโสภา มั่นธง
ผช.จนท.พัสดุ
โทร : 090-9965391
นางสาวยุพาพร ราชชมภู
ผช.จพง.ธุรการ
account_box กองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 098-6467176
นายวีระเดช ประกิ่ง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0872278282
นายศุภชัย โคตพรม
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 091-0730681
นายกฤษณะ ประกิ่ง
ผช.ช่างโยธา
โทร : 098-7273431
นายภูมินทร์ ประกิ่ง
ผช.ช่างไฟฟ้า
นางสาวจินตนา แว่นแคว้น
ผช.ช่างสำรวจ
โทร : 093-7177732
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-0861885
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีลาศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 080-7558506
นางกิติมา โกษาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
โทร : 094-1295258
นางสาวสุทธิดา ราชชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
โทร : 087-2320541
นางศิริวรรณ นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางสาวประภาภรณ์ โคตรพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
โทร : 062-1757953
นางสินเทา หงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
โทร : 088-6421691
นางสมพร วงศรีชู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
โทร : 081-0561363
นายธนวัฒน์ ไพรสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
โทร : 080-7488873
นางณัฐสุรางค์ นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
โทร : 062-1179930
นางสาวภัทรธินันท์ โกษาแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
โทร : 098-9762465
นางสาวจุฬารัตน์ นาโควงค์
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 093-5086238
นางสาวพิวาส นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
โทร : 088-9564859
นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองการศึกษาฯ)
โทร : 085-6438921
นางสาวศรัญญา บัวงาม
พนักงานจ้างทั่วไปฯ


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว