ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง