ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพทอผ้า อบต.นางัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง