ชื่อเรื่อง : ซื้อเทปวัดระยะทางแบบล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง