ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามัคคี หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง