ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง