ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อทรายอะเบทและสารเดลต้าเมทริน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง