ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบอร์ดนับคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง