ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง