ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง