ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อป้ายหยุด จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง