ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ป้ายหยุด จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง