ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง