ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง