องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนังานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตราฐานทางจริยธรรม
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้จัดกิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนังานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตราฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม
ผู้โพส : admin