ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร วงศรีชู
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก