ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา